• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Archief per categorie 'Diensten'
 • Page 4

Archief voor ‘Diensten’

Handleiding overdracht van grond

Sinds 1995 moet bij elke overdracht van gronden een bodemattest aanwezig zijn, met de bedoeling de verwerver informatie te verschaffen over eventuele bodemverontreiniging. Het begrip "overdracht" is gedetailleerd beschreven in het Bodemdecreet. Niet alleen een verkoop van gronden valt hieronder, maar ook een schenking, het aangaan van een erfpacht, overdragen van een eigendomsrecht,... De fusie ... Lees verder

 

De omgevingsvergunning in het Vlaamse regeerakkoord

De omgevingsvergunning werd tijdens de vorige regeerperiode volop in de steigers gezet met een decreet en een voorontwerp van besluit. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord borduurt daarop verder. Minister van Leefmilieu Schauvliege krijgt er de komende vijf jaar de bevoegdheid Ruimtelijke Ordening bij, en moet dus niet langer samenwerken met collega Muyters voor de verdere uitwerking ... Lees verder

 

Voorontwerp van besluit omgevingsvergunning Vlaanderen

De vorige Vlaamse regering heeft nog net voor de verkiezingen een voorontwerp van besluit voor de invoering van de omgevingsvergunning principieel goedgekeurd. Het voorontwerp wordt nu voorgelegd aan de strategische adviesraden, o.a. de Minaraad en de SERV. De verdere besluitvorming zal een taak zijn voor de volgende regering. Hieronder alvast een samenvatting van het voorontwerp.

Lees verder
 

Vlarem-trein 2013 en Vlarem III definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 16 mei 2014 de Vlarem-trein 2013 en Vlarem III definitief goedgekeurd. Voor de inwerkingtreding is het wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Hieronder zijn de belangrijkste punten samengevat.   Aanpassing Vlarem aan CLP Vlarem II wijzigt zowel de indelingslijst als de sectorale voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke producten. Aanleiding is ... Lees verder

 

Controlecampagne inzameling bedrijfsafvalstoffen

De Afdeling Milieu-inspectie is een controlecampagne begonnen om na te gaan of bedrijfsafvalstoffen correct ingezameld worden. Verschillende ondernemingen kregen reeds een inspecteur over de vloer. Ter voorbereiding kan je alvast een aantal punten controleren.   Afvalstoffenregister Elke exploitant moet een afvalstoffenregister bijhouden. Het volstaat de identificatieformulieren van afvalstoffen te bundelen. Een dergelijk formulier (meestal een vrachtbrief, aangevuld met ... Lees verder

 

Energieaudit voor grote ondernemingen

De Vlarem-trein 2013 bevat regels voor het uitvoeren van een verplichte energieaudit in grote ondernemingen. Hieronder een samenvatting op basis van de huidige ontwerpteksten.   Volgens de laatste berichten zou de Vlarem-trein 2013 worden goedgekeurd tijdens de laatste bijeenkomst van de huidige Vlaamse regering, op 23 mei 2014.

Lees verder
 

Decreet omgevingsvergunning Vlaanderen goedgekeurd

Op een van de laatste zittingen voor het einde van de legislatuur is het dan toch gelukt: het decreet dat de omgevingsvergunning invoert in Vlaanderen is goedgekeurd in het Vlaams parlement. Dat gebeurde met 64 voor-stemmen en 36 onthoudingen. Geen enkel parlementslid stemde tegen. Met het decreet is de eerste belangrijke stap gezet naar de ... Lees verder

 

Nieuwe regels lozing van bedrijfsafvalwater op RWZI

De Vlaamse regering heeft in een besluit van 21 februari 2014 nieuwe regels vastgelegd voor de lozing van bedrijfsafvalwater in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De oude regels uit het besluit van 2005 rond de contractuele sanering van bedrijfsafvalwater worden geschrapt. Hieronder een samenvatting van het nieuwe besluit.

Lees verder
 

Impact verschuiving werklast omgevingsvergunning Vlaanderen

De Vlaamse regering liet de werklast meten voor de gemeenten en provincies naar aanleiding van de omgevingsvergunning. Studiebureau Deloitte stelde de resultaten voor in de commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening. Enkele opvallende punten:   Het totaal aantal dossiers (milieu + stedenbouw) zou licht afnemen van ruim 78.000 naar ruim 73.000. Slechts vijf procent van het totaal aantal aanvragen ... Lees verder

 

Gevaarlijke producten: aanpassing Vlarem II aan CLP

In de Vlarem-trein 2013 worden de voorwaarden rond gevaarlijke producten van Vlarem II aangepast aan de CLP-verordening. De bepalingen treden in werking op 1 juni 2015, datum waarop CLP zelf volledig van kracht wordt. Rubrieken 6, 16 en 17 uit de indelingslijst worden herschikt, zodat heel wat bijhorende voorwaarden van hoofdstuk veranderen in Vlarem II. ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be