• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Melding van milieu-incidenten

 

De Vlaamse milieuwetgeving bevat een informatieplicht: exploitanten moeten alle informatie over gebruikte en voortgebrachte grondstoffen, producten, afvalstromen of emissies op eenvoudig verzoek verschaffen aan de toezichthouder. Maar ook wanneer er iets misloopt moet dit worden gemeld. Dat geldt zowel voor accidentele emissies, bijvoorbeeld bij brand, als voor een overschrijding van een lozingsnorm of emissiegrenswaarde.

Risicobeheersing

Elk voorval, of elke dreiging daarvan, moet worden gemeld aan de provinciale buitendienst van de Afdeling Milieu-inspectie. Een voorval wordt gedefinieerd als een “gebeurtenis zoals brand, explosie of accidentele emissie, die wordt veroorzaakt door ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de exploitatie van een inrichting, die hetzij onmiddellijk, hetzij na verloop van tijd gevolgen kan hebben voor de mens of voor het leefmilieu”. Dergelijke voorvallen moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld, in het geval van GPBV-inrichtingen zelfs onmiddellijk. De exploitant moet daarvoor de meest passende middelen gebruiken. Telefoon of mail, dus.

Maar het houdt niet op met deze melding. Zo spoedig mogelijk moet ook nog schriftelijk gerapporteerd worden. Deze rapportage moet toelaten de gevolgen van het voorval te beoordelen, en bevat ook de getroffen maatregelen om het voorval te bedwingen en beheersen. Bijlage 4.1.12 van Vlarem II bevat een standaardformulier dat kan gebruikt worden om deze rapportage in te dienen. Het formulier is niet verplicht, de gegevens mogen ook op een andere manier worden verschaft.

Tot slot moet de exploitant de Afdeling Milieu-inspectie informeren over de getroffen maatregelen voor schoonmaak en herstel van het leefmilieu, en de maatregelen om herhaling van het voorval te voorkomen.

Overschrijding lozingsnorm of emissiegrenswaarde

Een loutere overschrijding van emissie- of immissiegrenswaarden, bijvoorbeeld wegens uitvallen van de zuivering, moet worden gemeld aan de toezichthouder. In klasse 1 is dit de Afdeling Milieu-inspectie, in klasse 2 en 3 de gemeentelijke toezichthouder. Let wel: indien er schade kan optreden aan mens of leefmilieu gelden (ook) de hierboven beschreven melding en rapportage. Over de manier waarop overschrijdingen moeten worden gemeld, geeft Vlarem geen uitsluitsel. Om naderhand te kunnen aantonen dat aan de informatieplicht voldaan is, wordt dit best schriftelijk gedaan. Vlarem stelt wel nog dat de melding onverwijld moet gebeuren, zodat een mail meest aangewezen lijkt, eventueel na een telefoontje.

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be