• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Vlarem-trein 2013 gepubliceerd

 

De Vlarem-trein 2013 werd op 24 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gaat in totaal om 441 bladzijden en 639 artikels regelgeving. Niet alleen Vlarem I en II worden gewijzigd, maar ook Vlarebo, het Stooktoestellenbesluit, het Vlarel, het Milieuhandhavingsbesluit en het MER-besluit. De belangrijkste brok vormt de omzetting van de CLP-verordening m.b.t. de indeling van gevaarlijke producten. Deze bepalingen treden evenwel pas in werking op 1 juni 2015.

Alleen al door de CLP-bepalingen is het belangrijk het besluit goed door te nemen. Maar voor specifieke sectoren zijn er nog meer belangrijke wijzigingen. Wie in een van de onderstaande sectoren actief is, krijgt nieuwe voorwaarden voorgeschoteld.

 • aquacultuur;
 • houtverwerkende nijverheid;
 • droogkuissector;
 • laboratoria;
 • (mest)covergistingsinstallaties;
 • opvullen van groeves;
 • schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten;
 • LPG-installaties.

Daarnaast bevat het besluit nog een pak kleinere wijzigingen en verduidelijkingen, die niettemin belangrijk kunnen zijn. We sommen er hier enkele op:

 • De verwarmingsaudit voor centrale stooktoestellen met nominaal vermogen van meer dan 100 kW moet gebeuren om de 2 of 4 jaar na ingebruikname, en niet na de vijfde verjaardag, zoals je kon interpreteren.
 • De aanwezigheid van gevaarlijke producten in verpakkingen tot 30 l of kg in een winkelruimte wordt niet meer als opslagplaats beschouwd.
 • Het houden van bizons is voortaan vergunningsplichtig.
 • Stoomketels e.d. moeten worden vergund volgens de individuele inhoud.
 • Voor het vergunnen van een grondwaterwinning wordt een dieptecriterium ingevoerd. Meer winningen zouden hierdoor meldingsplichtig worden.
 • Aan milieuvergunningsaanvragen en meldingen moet geen huurovereenkomst meer worden toegevoegd.
 • Er worden wel enkele nieuwe rubrieken aan de aanvraagformulieren toegevoegd. Zorg er dus voor dat je met de recentste versie aan het werken bent.
 • Vanaf 1 juni 2015 worden winkelruimtes waar gevaarlijke producten worden verkocht in verpakkingen van maximaal 30 l of kg niet meer als opslagplaats beschouwd. Deze moet dus ook niet vergund worden.
 • Eveneens vanaf 1 juni 2015 worden geïntegreerde brandstoftanks bij vast opgestelde motoren (pompen, noodgeneratoren e.d.) met een inhoud van maximaal 1000 l niet meer als opslagplaats beschouwd.
 • De definitie van relatief lekverlies in koelinstallaties wordt verduidelijkt als zijnde de som van alle bijvullingen gedurende een kalenderjaar gedeeld door de nominale koelmiddelinhoud.
 • Wie zelf analyses uitvoert op lucht of afvalwater, volgens een door een labo erkende methode, moet dit voortaan melden aan de Afdeling Milieuvergunningen.
 • Milieu-incidenten moeten niet meer gemeld worden aan de burgemeester, enkel aan de Afdeling Milieu-inspectie.
 • Bij het buiten gebruik stellen van vaste houders voor gevaarlijke producten wordt verduidelijkt dat zowel ledigen, reinigen als verwijderen binnen de 36 maanden moet gebeuren.
 • Een assistentiehond kan voortaan beperkt toegang  krijgen tot zwembaden, zwemvijvers en rouwkamers.
 • Leidingen voor brandbare gassen of ontvlambare vloeistoffen doorheen een lokaal waar rubber wordt opgeslagen, zijn toegelaten onder voorwaarden.
 • Ingeperkt gebruik van pathogene organismen: nieuwe referentielijst van organismen en gewijzigde inperkingsmaatregelen.
 • Bij een vergunningsaanvraag voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten is enkel een project-MER-screening vereist wanneer die behoort tot de chemische industrie.
pH7 volgt de nieuwe wetgeving op de voet. Indien u vragen heeft, kan u ons steeds contacteren.

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be