• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Besluit project-MER-screening goedgekeurd

 

De Vlaamse regering heeft het besluit rond project-MER-screening definitief goedgekeurd op 1 maart 2013. Het besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het besluit voegt een bijlage III toe aan het MER-besluit van 2004. Die bevat een lijst van projecten die project-MER-screeningsplichtig zijn (zie ook ons artikel hierover). Voor deze projecten moet bij de vergunningsaanvraag een screeningsnota worden gevoegd.

De PrMS

Die project-MER-screeningsnota, afgekort PrMS, kan worden opgemaakt aan de hand van een modelformulier. Dat is evenwel niet verplicht. Aanvullend heeft de Dienst MER enkele rubriekspecifieke handleidingen uitgewerkt.

Het modelformulier kan je hier alvast raadplegen:

Download: Modelformulier project-MER-screening (doc, 04/03/2013)

Beoordeling tijdens onderzoek volledig- en ontvankelijkheid

Tijdens het onderzoek naar volledig- en ontvankelijkheid zal de bevoegde ambtenaar (de gemeentelijke milieuambtenaar of een provinciale ambtenaar) op basis van de PrMS beoordelen of een milieueffectenrapport moet opgemaakt worden. De Dienst MER gaat ervan uit dat dit in de overgrote meerderheid van de gevallen niet nodig zal zijn. Er zijn twee mogelijke scenario’s:

 • de bevoegde overheid oordeelt dat geen MER vereist is: de vergunningsprocedure wordt gewoon verdergezet;
 • de bevoegde overheid oordeelt dat wel een MER vereist is: de exploitant heeft dan de keuze een MER-studie te laten uitvoeren of een ontheffing te vragen bij de dienst MER. In elk geval leidt deze beslissing automatisch tot de onvolledigheid van de vergunningsaanvraag. Een nieuwe aanvraag met MER of ontheffingsnota moet worden ingediend binnen de zes maand.

Het project-MER-screeningsbesluit is op 29 april 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en meteen in werking getreden.
 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be