• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Diensten
 • Nieuwe regels voor bepalen lozingsdebiet verontreinigd regenwater

Nieuwe regels voor bepalen lozingsdebiet verontreinigd regenwater

 

De Vlaamse Milieumaatschappij, de belangrijkste adviesverlener als je een milieu- of omgevingsvergunning aanvraagt voor het lozen van afvalwater, hanteert sinds kort nieuwe regels voor het bepalen van het lozingsdebiet van verontreinigd regenwater.

 

Wanneer is lozen van regenwater vergunningsplichtig?

Het lozen van regenwater is enkel vergunningsplichtig wanneer het verontreinigd (kan) worden ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten. Regenwater dat op een tankpiste terechtkomt, kan verontreinigd worden met olieresten. Dit regenwater wordt daarom beschouwd als bedrijfsafvalwater, en de lozing ervan moet vergund worden (rubriek 3.4). Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij een buitenopslag van afvalstoffen: regenwater kan door uitloging verontreinigd worden.

Oude berekening lozingsdebiet

Tot nu toe wordt gerekend met een geloosd debiet van 800 liter per vierkante meter verontreinigde zone per jaar. Dat is de gemiddelde neerslag in Ukkel tussen 1970 en 2007. Het jaardebiet wordt volgens de algemene Vlarem-regel teruggerekend naar een dagdebiet door te delen door 200, en naar een uurdebiet door te delen door 2000.

Het probleem is dat de bekomen debieten geen rekening houden met felle regenbuien. De impact op het rioleringsstelsel en de waterzuivering, en eventuele wateroverlast kunnen veel groter zijn dan de gemiddelde waarden doen vermoeden. Zeker bij grote oppervlaktes werd vaak wel al rekening gehouden met piekbuien om het uurdebiet te bepalen, maar een vaste regel was er niet.

Nieuwe berekening

Het jaardebiet wordt aangepast aan recentere neerslaggegevens (Ukkel, 1981-2010). Voortaan wordt gerekend met 850 liter per vierkante meter per jaar. Dit kan wel gecorrigeerd worden op basis van verwachte verdamping of afvoer in een product.

Het dag- en uurdebiet zijn, meer dan het jaardebiet, bepalend voor de hydraulische en ecologische impact. Voortaan baseert VMM zich op de hoeveelheid water die tijdens een zware regenbui (met een terugkeerperiode van twee jaar) uit de lucht valt. Dit leidt tot een uurdebiet van 15,9 liter per vierkante meter per uur en 40,8 liter per vierkante meter per dag. Van deze theoretische debieten kan worden afgeweken op basis van afvloeicoëfficiënten, hergebruik, buffering, metingen,… Dit moet in de vergunningsaanvraag wel gemotiveerd worden.

Bij nieuwe aanvragen moeten onmiddellijk de nieuwe berekeningsmethoden gevolgd worden. In het geval van bestaande activiteiten wordt de impact geval per geval bekeken.

Gevolgen voor de milieu- en omgevingsvergunning

In bepaalde gevallen zal door de nieuwe berekeningsmethode een klasseverhoging optreden. Enkele voorbeelden maken dit duidelijk. We gaan uit van een lozing zonder gevaarlijke stoffen.

Oppervlakte Uurdebiet oud Uurdebiet nieuw Klasseverhoging?
50 m² 0,02 m³/uur 0,795 m³/uur Neen, blijft klasse 3
150 m² 0,06 m³/uur 2,385 m³/uur Van klasse 3 naar klasse 2
1 hectare 4 m³/uur 159 m³/uur Van klasse 2 naar klasse 1

Voor het bedrijf als geheel maakt dit meestal niet veel uit. Een tankstation is sowieso al ingedeeld in klasse 2, een grote afvalverwerker in klasse 1.

Meetapparatuur en zelfcontrole

Enkele Vlarem-voorwaarden zijn afhankelijk van het vergunde debiet, zoals het plaatsen van een meetgoot en het zelfcontroleprogramma. Wanneer dit kan en mag volgens Vlarem, wil VMM in de vergunning afwijkingen toestaan. Let wel: dit is slechts een voorstel van VMM. De deputatie of het schepencollege nemen de uiteindelijke beslissing op basis van meerdere adviezen.

Via een gemotiveerde aanvraag tot bijstelling van de voorwaarden in de omgevingsvergunningsaanvraag zou je volgende afwijkingen kunnen bekomen:

Verplichting Volgens Vlarem vereist vanaf… Afwijking mogelijk?
Plaatsing van een meetgoot > 2 m³/uur of > 20 m³/dag Ja, voorstel VMM: tot 80 m³/uur of 204 m³/dag
Plaatsing van meet- en bemonsteringsapparatuur > 50 m³/uur of 100 m³/uur (resp. met en zonder gevaarlijke stoffen) Ja, voorstel VMM: tot 2000 m³/uur of 5100 m³/dag
Zelfcontroleprogramma > 15 m³/uur of > 30 m³/uur (resp. met en zonder gevaarlijke stoffen) Neen, één meting per jaar blijft vereist
> 50 m³/uur met gevaarlijke stoffen Voorstel VMM: frequentie extra metingen beperken tot jaarlijks

Buffering

Het is mogelijk dat de riool- of oppervlaktewaterbeheerder vraagt een buffer aan te leggen en het verontreinigde regenwater vertraagd te lozen. Een richtlijn hiervoor is de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater die spreekt van een buffer van 25 liter per m² oppervlakte en een vertraagde lozing van 20 liter per seconde en per hectare. Hierdoor kan je dan weer terugvallen naar klasse 2.

Nog vragen? Contacteer ons gerust!
 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be