• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Nieuwe wetgeving op komst rond fijn stof

 

Fijn stof is de vorm van milieuverontreiniging die in Vlaanderen het meest invloed heeft op de gezondheid, gevolgd door geluidshinder en passief roken. Door strengere emissiegrenswaarden is de industriële emissie van (fijn) stof al sterk teruggedrongen, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Vooral de diffuse emissies kunnen nog worden aangepakt, en dat is het doel van een nieuwe Vlarem-wijziging, verwacht in het najaar van 2012.

Nieuwe algemene voorwaarden

In het voorstel tot wijziging van Vlarem worden een pak sectorale voorwaarden vervangen door algemene voorwaarden in een nieuwe afdeling 4.4.7: Beheersing van niet-geleide stofemissies. Voordeel van deze aanpak is dat de inrichtingen waarbij de opslag van stuivende stoffen een nevenactiviteit is, ook worden geviseerd.

Volgende algemene voorwaarden zouden o.a. worden ingevoerd:

 • Niet-bevochtigbare stuivende stoffen moeten overdekt worden opgeslagen.
 • Installaties om de emissies te reduceren moeten periodiek onderhouden worden.
 • Een aantal organisatorische maatregelen wordt opgelegd, zoals het opstellen van procedures en instructies voor eigen personeel en derden.
 • Bij een opslagcapaciteit van meer dan 1000 m² of een overslaghoeveelheid van meer dan 70.000 ton per jaar zijn de eisen uitgebreider: registratie van onderhoudsactiviteiten, eisen m.b.t. het verkeer op de site, de opslag in open lucht en transport en overslag.

Nieuwe sectorale voorwaarden

Ondanks de keuze voor algemene voorwaarden worden voor enkele sectoren ook nieuwe sectorale voorwaarden ingevoerd op basis van een studie van het VITO. Dat is o.a. het geval voor de ontginning van oppervlaktedelfstoffen en de beton- en asfaltbetoncentrales. Voor die laatsten worden onderdrukbeveiliging, overvulbeveiliging en zelfreinigende stoffilters verplicht op cementsilo’s. De exploitant moet ook instructies bezorgen aan de leveranciers.

Stofrapport

Bedraagt de opslagcapaciteit minstens 50.000 m² grondoppervlakte, of bedraagt de overslaghoeveelheid van stuivende stoffen meer dan 700.000 ton per jaar, dan moet een stofrapport worden opgesteld door een erkende MER-deskundige. Een twintigtal bedrijven zou een dergelijk rapport moeten opmaken. Bestaande inrichtingen zouden tot juli 2013 de tijd krijgen om het rapport op te stellen.

 

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be