• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Diensten
 • Project-MER-screening: de definitieve regeling

Project-MER-screening: de definitieve regeling

 

Zoals we al eerder berichtten, wordt bij elke vergunningsaanvraag een milieueffectrapportage-screening uitgevoerd. De oorzaak is een arrest van het Europees Hof van Justitie.

Aanleiding

De bedoeling van Europese richtlijn 85/337/EEG is dat projecten met een aanzienlijke impact op het milieu onderworpen worden aan een milieueffectrapportage, voordat een vergunning wordt afgeleverd. Het Vlaamse gewest voerde deze MER-plicht effectief in, maar enkel voor activiteiten boven een bepaalde drempelwaarde. Kan niet, zegt Europa, want niet alleen de omvang van het project speelt een rol, maar ook de ligging. Er moet dus ook voor kleinere projecten een screening gebeuren, met als conclusie het al dan niet opmaken van een milieueffectrapport.

Geviseerde projecten

Dertien categorieën van projecten, telkens nog onderverdeeld, moeten van Europa een MER-screening ondergaan:

 • Landbouw, bosbouw en aquacultuur: vb. intensieve veeteelt, ruilverkavelingsprojecten;
 • Extractieve bedrijven;
 • Energiebedrijven;
 • Productie en verwerking van metalen: vb. smelterijen, autofabrieken;
 • Minerale industrie;
 • Chemische industrie: vb. productie van bestrijdingsmiddelen en farmaceutische producten, verven en vernissen, elastomeren en peroxiden;
 • Voedings- en genotmiddelenindustrie: vb. bierbrouwerijen, suikerwaren en -siroopfabrieken;
 • Textiel-, leder-, hout- en papierindustrie;
 • Rubberverwerkende industrie;
 • Infrastructuurprojecten;
 • Andere projecten: vb. opslag van schroot, vilderijen, slibstortplaatsen;
 • Toerisme en recreatie: vb. permanente kampeerterreinen, themaparken;
 • Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I of II waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.


De volledige lijst is terug te vinden als bijlage bij de omzendbrief van de minister van Leefmilieu.

Download: Leidraad screening project-milieueffectrapportage (pdf, 01/06/2012)

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - indien nodig schakel error checking uit (403:Forbidden)

Nu: omzendbrief

Na het arrest van het Hof van Justitie legde de minister van Leefmilieu een aantal regels vast in een omzendbrief, waarover we u reeds eerder berichtten. De screening wordt momenteel uitgevoerd tijdens de behandeling van de vergunningsaanvraag, dus ná volledig- en ontvankelijkheid. Dat zal wijzigen. De publicatie van een uitvoeringsbesluit bij het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid wordt verwacht eind 2012. De Dienst MER lichtte de stand van zaken toe tijdens studiedagen in de vijf Vlaamse provincies.

Eind 2012: screeningsnota

In het MER-besluit wordt een bijlage III toegevoegd met daarin de genoemde dertien projectcategorieën. In de toekomst zijn drie scenario’s mogelijk:

 • Activiteit in bijlage I: MER is vereist;
 • Activiteit in bijlage II: MER is vereist, maar er kan ontheffing gevraagd worden;
 • Activiteit in bijlage III: MER is vereist, maar er kan een screeningsnota bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden.


Het is dus voortaan aan de initiatiefnemer om aan te tonen dat er geen aanzienlijke milieu-impact verwacht wordt. De Dienst MER gaat ervan uit dat in 99% van de projecten in bijlage III (die niet onder bijlage I of II vallen) de opmaak van een project-MER niet vereist zal zijn. Het gaat immers om kleinschalige projecten.

Voor de opmaak van de screeningsnota kan een standaardformulier gebruikt worden, maar dat is niet verplicht. Het formulier bevat vier onderdelen:

 • Kenmerken van het project: over welke vergunning gaat het, zijn andere werkzaamheden zoals ontbossing nodig,…;
 • Kenmerken van de omgeving: bestemming op het gewestplan, kwetsbare zones in de omgeving, relaties met andere projecten,…;
 • Mogelijke effecten van het project op de omgeving: mogelijke emissies, effecten op watersysteem,…;
 • Conclusie: logischerwijze luidt het besluit dat mogelijke milieueffecten niet aanzienlijk zijn.

De Dienst MER werkt momenteel aan verschillende handleidingen om een en ander te stroomlijnen.

De presentaties kan je hieronder raadplegen:

Download: Infosessie project-m.e.r.-screening (pdf, 09/2012)

 

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be