• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Diensten
 • Hoe wijzigt de omgevingsvergunning de indelingslijst?

Hoe wijzigt de omgevingsvergunning de indelingslijst?

 

Naar aanleiding van de invoering van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 worden wijzigingen doorgevoerd in de lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen. Het is al langer bekend dat een aantal activiteiten verschuift van klasse 1 naar klasse 2, maar er zijn ook nog enkele andere wijzigingen. De indelingslijst verhuist overigens van Vlarem I, dat volledig wordt opgeheven, naar bijlage 1 bij Vlarem II.

Declassering

Een aantal inrichtingen met beperkte complexiteit en een eerder lokaal karakter worden gedeclasseerd. Het gaat o.a. om tankstations, zwembaden en kleine afvalverwerkers. Ook de zuiver mechanische behandeling van bv. hout, metaal, kunststof of textiel met een vermogen groter dan 1000 kW, wordt volledig overgeheveld naar klasse 2. Voor windturbines wordt een omgekeerde beweging gemaakt. Ze worden voortaan al vanaf 1500 kW ingedeeld in de eerste klasse, in plaats van 5000 kW tot nu toe.

Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie

Ter ondersteuning van de gemeentes blijft voor sommige complexere klasse 2-inrichtingen het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie verplicht. Het gaat om inrichtingen die worden aangeduid met de letter A in de vierde kolom van de indelingslijst. Ook enkele inrichtingen die reeds als klasse 2 waren ingedeeld, krijgen nu een letter A. Anderzijds wordt bv. voor drukkerijen het advies van de omgevingsvergunningscommissie geschrapt.

Jaarverslag

Verschillende rubrieken vermelden de letter J in kolom zeven van de indelingslijst. Hiervoor moet jaarlijks een integraal milieujaarverslag worden ingediend. Dit is echter achterhaald, aangezien elders wordt bepaald wie een IMJV moet indienen (o.a. bij overschrijden van bepaalde drempels). De J wordt dan ook overal geschrapt.

Correctie PRTR

Enkele rubrieken (2.4.6, 19.9, 30.2.4) kregen nog geen letter R in de indelingslijst, terwijl de activiteiten wel onder de PRTR-richtlijn vallen. Dit wordt rechtgezet.

Overzicht per rubriek

2 Afvalstoffen
 • Enkele bijkomende uitzonderingen op de vergunningsplicht voor bv. onderhoudsfirma’s en aannemers
 • Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking verbonden (rubriek 2.1.1): invoeren van klasse 2-inrichting tot 100 ton (behalve voor gemengde of gevaarlijke afvalstoffen)
 • Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn (rubriek 2.1.2): optrekken drempel klasse 1 van 1 ton naar 100 ton, mits uitzonderingen
 • Verduidelijking onderscheid rubrieken 2.2.1.c (= van elkaar scheiden van twee of meer afvalstromen) en 2.2.1.d (sorteren van één specifieke afvalstroom)
 • Voor de opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijk schroot (rubriek 2.2.2.c) wordt de drempel voor klasse 1 opgetrokken van 100 ton naar 500 ton.
 • Het demonteren, klieven, knippen, persen en/of zagen van voertuigwrakken op de plaats van de productie is wel ingedeeld onder de rubriek 2.2.2.d, in tegenstelling tot de algemene regel in rubriek 2.
 • De uitzondering op de vergunningsplichtig in rubriek 2.2.3 (biologische behandeling van afvalstoffen) wordt beperkt tot boerderijcomposteren en composteren door particulieren. Bijvoorbeeld vergistings- of composteringsinstallaties bij restaurants of supermarkten zijn wel ingedeeld. Voor de vergisting en andere biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.3.e en f) wordt er voor een klasse 1 een drempel ingevoerd van 25 m³.
 • De drempel voor klasse 1 voor de opslag en fysisch-chemisch behandelen van niet-gevaarlijke slib en andere niet gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.2.5.a en e) wordt opgetrokken van 1 ton naar meer dan 25 ton.
 • Rubriek 2.2.6 (tank- en vatenreiniging) geldt niet voor open kratten en rolcontainers voor niet-gevaarlijke afvalstoffen, huisvuilwagens en veegmachines.
 • Rubriek 2.3.13: bij de opslag en behandeling met vochtige hitte en mechanische verkleining van infectieuze afvalstoffen worden dierlijke bijproducten uitgezonderd.
4 Bedekkingsmiddelen
 • De verklaring van het begrip afbijtmiddelen geldt voor de volledige rubriek 4, niet enkel voor de productie.
 • Declassering van het de meeste spuitcabines (rubrieken 4.3.a en 4.3.b) naar klasse 2.
6 Brandstoffen en brandbare vloeistoffen
 • Declassering naar klasse 2 bij meer dan 2 verdeelslangen. Aanstellen van een milieucoördinator blijft wel vereist.
8 Diamant
 • Bewerking van diamant: declassering naar klasse 2
9 Dieren
 • Verduidelijking m.b.t. het houden van zeugen
12 Elektriciteit
 • Rubriek 12.1 wordt opgesplitst in inrichtingen die gelijkstroom produceren (in kW) en inrichtingen die wisselstroom produceren (in kVA)
13 Farmaceutische stoffen
 • Conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen (rubriek 13.2): declassering naar klasse 2
16 Gassen
 • Membraanfilters voor het vullen van voertuigbanden met stikstof worden uitgezonderd in rubriek 16.2 (‘inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysische weg van gassen, cokesgas uitgezonderd’)
17 Gevaarlijke producten
 • Ontploffingsgevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen worden meldingsplichtig vanaf 1 kg i.p.v. 10 kg
 • De klasse 1-drempel voor de uitsluitend ondergrondse opslag voor ontvlambare vloeistoffen cat. 1 en 2 (bv. benzine) wordt opgetrokken van 50 ton naar 90 ton.
 • Rubriek 17.4: de opslag van ontploffingsgevaarlijke producten (GHS01) wordt hieraan toegevoegd
19 Hout
 • Mechanisch behandelen en vervaardigen van voorwerpen uit hout (rubriek 19.3): declassering naar klasse 2
20 Industriële inrichtingen die behoren tot bijzondere categorieën
 • Verlagen van de klasse 1-drempel van 5000 naar 1500 kW voor windturbines (20.1.6)
22 Cosmetische stoffen
 • Bereiden en conditioneren van cosmetische stoffen (rubriek 22.1): declassering naar klasse 2.
 • Cosmetische stoffen vallen niet onder de CLP-verordening, en kunnen dus niet ingedeeld zijn in rubriek 17.
23 Kunststoffen
 • Mechanisch behandelen en vervaardigen van voorwerpen uit kunststof (rubriek 23.2): declassering naar klasse 2
25 Leder
 • Mechanisch vervaardigen van voorwerpen uit leder (rubriek 25.5): declassering naar klasse 2
27 Lucifers, toortsen en analoge producten
 • Vervaardigen van lucifers en analoge producten (rubriek 27.1): declassering naar klasse 2
28 Meststoffen
 • De klasse 1-drempel voor opslag van dierlijke mest in een gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden (rubriek 28.2 a) wordt opgetrokken van 100 m³ naar 500 m³.
29 Metalen
 • Smederijen, mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal (rubriek 29.5.2): declassering naar klasse 2
30 Minerale industrie
 • Bewerken van marmer, natuur- of kunststeen (rubriek 30.7): declassering naar klasse 2
31 Motoren met inwendige verbranding
 • De klasse 1-drempel voor motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines onder rubriek 31.1) wordt opgetrokken van 500 kW naar 5000 kW. De meldingsplichtige ondergrens wordt opgetrokken van 10 kW naar 300 kW.
32 Ontspanningsinrichtingen en schietstanden
 • Schietstanden (rubriek 32.7): declassering naar klasse 2
 • Zwembaden (rubriek 32.8.1): declassering naar klasse 2
 • Permanente omlopen voor motorvoertuigen of motorvaartuigen (rubriek 32.9.3) worden altijd ingedeeld in klasse 1.
36 Rubber
 • Vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren (rubriek 36.3.1): declassering naar klasse 2
38 Springstoffen
 • De opslag van maximaal 4 kg in feest- en seinvuurwerk vervat pyrotechnisch sas in een voor het publiek toegankelijke winkelruimte wordt ingedeeld in klasse 3 (rubriek 38.3.1).
39 Stoomtoestellen
 • Stoomgeneratoren (rubriek 39.1): declassering naar klasse 2
40 Tabak
 • Behandelen van tabak of het vervaardigen van tabakswaren (rubriek 40.1): declassering naar klasse 2
41 Textiel
 • Mechanisch behandelen van textiel (rubriek 41.1): declassering naar klasse 2
42 Transportmiddelenfabriek
 • Vervaardigen en assembleren van rijwielen en motorrijwielen (rubriek 42.4): declassering naar klasse 2
43 Stookinstallaties
 • Om de administratieve drempel voor de keuze van collectieve stookplaatsen te verlagen, wordt voor stookinstallaties die niet gelegen zijn in industriegebied en gestookt worden op aardgas, de klasse 2-drempel verhoogd van 500 kW naar 2.000 kW.
45 Voedings- en genotmiddelenindustrie
 • Bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen (rubriek 45.8): declassering naar klasse 2
 • Bereiden van confituren, suikerwaren, siropen enz. (rubriek 45.12): declassering naar klasse 2
59 Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen
 • Gelet op de problemen die in het verleden vastgesteld werden bij de opstelling van solventboekhoudingen, wordt de aanstelling van een milieucoördinator A voor alle klasse 1-inrichtingen verplicht.

 

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be