• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Wijzigen van milieuvoorwaarden

 

Als exploitant van een vergunningsplichtige inrichting ben je gebonden aan een lange lijst van voorwaarden. De meeste daarvan staan in Vlarem II. Het gaat dan om bv. lozingsnormen, emissiegrenswaarden, afstandsregels, vereiste keuringen,… Maar wat als een voorwaarde om een technische of andere reden niet kan nageleefd worden? Vlarem voorziet daarvoor twee verschillende procedures.

Artikel 45

Artikel 45 van Vlarem I stelt dat de exploitant bij de vergunningverlenende overheid (de deputatie in klasse 1, het schepencollege in klasse 2) een wijziging van bepaalde voorwaarden kan aanvragen:

 • Bijzondere voorwaarden die in een eerdere vergunning zijn opgelegd, kan de overheid ook weer wijzigen.
 • Alle voorwaarden in Vlarem II waarbij vermeld is “tenzij anders vermeld in de milieuvergunning” kunnen door de vergunningverlenende overheid gewijzigd worden. Een klassieker is het verbod op rustverstorende werkzaamheden ‘s nachts voor verschillende activiteiten.
 • Binnen bepaalde grenzen kunnen ook lozingsnormen gewijzigd of aangevuld worden. De lozingsnorm kan niet hoger zijn dan de algemene of sectorale voorwaarden. Dit is vooral handig voor het aanvullen van lozingsnormen voor gevaarlijke stoffen. Uiteraard moet de juiste rubriek reeds vergund zijn.

De wijziging kan gevraagd worden in het kader van de milieuvergunningsaanvraag. De bevoegde overheid vermeldt de beslissing dan in het vergunningsbesluit als bijzondere voorwaarde.

De wijziging kan ook in een apart dossier gevraagd worden. Belangrijk is dat de vraag duidelijk verwoord en geargumenteerd wordt. De behandeling van het dossier verloopt zoals een gewone milieuvergunningsaanvraag, met openbaar onderzoek en adviesverlening. Een uitspraak volgt binnen de vier maand (klasse 1) of 105 dagen (klasse 2) na verzending van het verzoek. Tijdens het openbaar onderzoek worden de eigenaars en gebruikers van naburige percelen niet aangeschreven.

Individuele afwijking

Indien de voorwaarde niet via artikel 45 kan gewijzigd worden, kan enkel de minister een individuele afwijking toestaan. Voorwaarde is dat de Best Beschikbare Technieken worden gevolgd en dat alternatieven worden voorgesteld die een gelijke waarborg bieden voor de bescherming van mens en leefmilieu. Belangrijk is dat van de algemene of sectorale emissiegrenswaarden of lozingsnormen niet kan worden afgeweken, tenzij dit in Vlarem expliciet wordt vermeld.

Regelmatig is een afwijking vereist van afstandregels. Een in klasse 1 ingedeelde opslag van schadelijke producten, bijvoorbeeld, is verboden binnen een afstand van 100 meter van woongebied. Hiervan kan een afwijking worden gevraagd, mits alternatieven worden voorgesteld. Dat kunnen bijvoorbeeld strenge brandweervoorwaarden zijn of de aanleg van een groenbuffer.

Een individuele afwijking moet worden verleend door de minister voordat de bevoegde overheid een vergunning kan afleveren. De afwijking is slechts geldig zolang de milieuvergunning loopt en wordt voor maximum twintig jaar verleend.

In principe neemt de minister een beslissing binnen de drie maand na indienen, maar dit is een termijn van orde. Overschrijden van deze termijn heeft m.a.w. geen gevolgen. De minister wint het advies in van de Afdeling Milieuvergunningen en de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie. Anders dan bij bv. beroepsdossiers kan de exploitant niet gehoord worden door de commissie.

Indien u hierover vragen heeft kan u ons steeds contacteren.
 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be