• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Milieuadvies'

Posts Tagged ‘Milieuadvies’

Vlarem-trein 2015 en zomertrein definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 18 maart de Vlarem-trein 2015 en de zomertrein definitief goedgekeurd. Zoals gewoonlijk is het een verzamelbesluit met o.a. de omzetting van enkele BBT-studies, nieuwe regels voor het bevoorraden van supermarkten in de dagrand en een groot aantal kleinere wijzigingen. In de presentatie hieronder lijsten we de belangrijkste op.

Lees verder
 

Wijzigen van milieuvoorwaarden

Als exploitant van een vergunningsplichtige inrichting ben je gebonden aan een lange lijst van voorwaarden. De meeste daarvan staan in Vlarem II. Het gaat dan om bv. lozingsnormen, emissiegrenswaarden, afstandsregels, vereiste keuringen,... Maar wat als een voorwaarde om een technische of andere reden niet kan nageleefd worden? Vlarem voorziet daarvoor twee verschillende procedures. Artikel 45 Artikel 45 ... Lees verder

 

Vlarem-reglementering luchtcompressoren en drukvaten

Hoofdstuk 5.16 van Vlarem II omvat enkele voorwaarden voor luchtcompressoren, meer bepaald de drukvaten. Toepassingsgebied De regels zijn van toepassing voor luchtcompressoren, als samenstel of als ter plaatse geassembleerd geheel, die een drukvat omvatten, waarvan het product van de toelaatbare druk (PS) en het volume (V) groter is dan 3.000 bar.liter, voor zover de druk bij de ... Lees verder

 

Onderhoud, keuren en testen van koelinstallaties en airco’s

Als je bedenkt dat een gangbaar koelmiddel als R404A (een mengsel van gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen of HFK's)  als broeikasgas maar liefst 3260 keer sterker is dan CO2, is het geen wonder dat de controle van industriële koelinstallaties een belangrijk aandachtspunt is voor milieu-inspecteurs. De installaties moeten ook regelmatig een onderhoud krijgen of gekeurd worden. Onderhoud Koelinstallaties en toebehoren ... Lees verder

 

Nieuwe wetgeving op komst rond fijn stof

Fijn stof is de vorm van milieuverontreiniging die in Vlaanderen het meest invloed heeft op de gezondheid, gevolgd door geluidshinder en passief roken. Door strengere emissiegrenswaarden is de industriële emissie van (fijn) stof al sterk teruggedrongen, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Vooral de diffuse emissies kunnen nog worden aangepakt, en dat is het ... Lees verder

 

Periodiciteit oriënterend bodemonderzoek

Exploitanten van activiteiten die een risico op bodemverontreiniging inhouden, zijn volgens Vlarebo verplicht al dan niet periodiek een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Bepalend daarvoor is de indeling van de activiteit in de indelingslijst van Vlarem I, meer bepaald in de laatste kolom. De volgende lettercode wordt gehanteerd: O = Inrichting waarvoor conform het Bodemdecreet en het Vlarebo een ... Lees verder

 

Nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten

Dit seizoen hebben de Vlaamse concert- en festivalorganisatoren nog wat respijt gekregen van minister van Leefmilieu Schauvliege. Maar vanaf 1 januari 2013 komen ze er echt aan: de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten.   Tot eind 2012 Dit jaar gelden nog verschillende wetgevingen: Lokalen met een dansgelegenheid en met een totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijkeruimte van 100m² of ... Lees verder

 

Milieuhandhaving: de minnelijke schikking

De Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) van het departement LNE heeft al langer de bevoegdheid bestuurlijke geldboetes op te leggen naar aanleiding van milieuovertredingen. Sinds mei 2009 wordt het niet voldoen aan louter administratieve milieuverplichtingen (zg. milieu-inbreuken) niet meer strafrechtelijk aangepakt. De AMMC kan wel, na vaststelling door een toezichthouder, een exclusieve bestuurlijke geldboete opleggen. Zwaardere ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be